1 - 85s2 - 65s3 - prac14 - CD15 - PAB16 - Prac27 - CD28 - PAB2